Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2500AY

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay CNC SM400

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC PL1600

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa đứng KS-100A

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa đứng KS-40A

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng FHL-1730

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng vạn năng FVHM-GS300A