Danh mục sản phẩm

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy scanner

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy in

0

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0