Danh mục sản phẩm

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy scanner

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy in

0

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Tai nghe

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Khối điều khiển trung tâm

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0